KENWIB (Kenniscluster Energie-Neutraal Wonen en Werken in Brabant) heeft tot doel: stimuleren en realiseren van energie-neutrale (stedelijke-) gebieden door gezamenlijke, integrale ontwikkeling en spreiding van kennis.

Met KENWIB is sedert 2009 de samenwerking verankerd tussen de provincie Noord Brabant, lokale overheden, bedrijfsleven, woningbouwcorporaties en de Technische Universiteit Eindhoven.

De samenwerking tussen voornoemde partijen en integrale kennisontwikkeling wordt gerealiseerd rondom afstudeerprojecten, verbonden aan verschillende leerstoelgroepen. De leerstoelgroep CME van de TU/e regelt voor dit programma inhoudelijke, interfacultaire afstemming op expertise gebieden van technische energie- en bedrijfskundige vraagstukken  (zie videoclip- TU/e – KENWIB ).

In de kern gaat het bij de studies van KENWIB over energie management op gebiedsniveau. Immers voor het energie-neutrale huis, daarvan liggen de blauwdrukken in menige lade klaar van ingenieursbureau’s. Echter, de energie neutrale stad, of om te beginnen de energie-neutrale wijk, met die opgave sta je met al die techniek te midden van sociale, economische en juridische kaders. Welke techniek is nodig en … mogelijk … en … op welke termijn, hoe te organiseren, met welke bedrijfsvoering, met welke financiering constructies in welk type wijk of stedelijk gebied.

Resultaten
Inmiddels zijn de volgende resultaten gerealiseerd:

 • meer dan 70 afstudeerrapporten met evenzoveel bedrijven en instellingen
 • diverse internationale studietrips, met mix van deelnemers: bedrijfsleven, studenten, overheden en universitair medewerkers gezamenlijk enkele dagen tot elkaar veroordeeld
 • een verzameling publicaties op wetenschappelijke congressen en in wetenschappelijke journals
 • een vijftal workshops: als input in die workshops waren er de afstudeervoordrachten en scripties: als uitkomst: kennisdeling en planontwikkeling
 • last but not least: er zijn al ruim 70 afgestudeerden ingestroomd in bedrijfsleven en instellingen en werken daar, mede als deskundigen en ‘ambassadeurs’ aan vraagstukken m.b.t. duurzame (her-) ontwikkeling van de gebouwde omgeving
 • als spinn-off van deze studies worden nu met Europese partijen, binnen kaders van KIC INNO Energy PhD projecten opgestart: energie management in stedelijke gebieden. (Smart Energy Regions Brabant)

 

Ambities
Voor de komende jaren beoogt KENWIB 2.0 onderwijs- en onderzoekactiviteiten te ontwikkelen, die gericht zijn op het verduurzamen en energieneutraal maken van woon- en werkgebieden. Aandachtspunten voor samenwerking rondom afstudeerprojecten zijn:

 • Nieuwe investeerders in contact brengen met nieuwe technologische concepten voor bestaande gebouwen
 • Transitie van bestaande voorraden van woningen (bedrijfs-)gebouwen
 • Verkenning van concepten voor energie-verevening en ruimtelijke ordening: integrale benadering voor gebiedsgericht energie-management
 • Hiertoe wordt onderzoek gericht op samenstellen van optimale ‘gebied-mix’: stedelijk + agrarisch + industrie + ‘leisure’
 • Afstemming van concepten voor bedrijfsvoering, verdienmodellen, in relatie tot voornoemde studies